Szanowni Państwo

Oferujemy swoje usługi projektowe w zakresie wykonania m.in. takich zadań jak: dokumentacje budowy, przebudowy bądź remontu dróg, ulic i parkingów, projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego, projekty zjazdów z dróg publicznych.

Z powodzeniem opracujemy dokumentacje projektowe dla potrzeb ulic miejskich, dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych, a także dróg leśnych. Wykonujemy również na zlecenia prywatnych inwestorów projekty w zakresie budownictwa drogowego, zjazdów indywidualnych i publicznych na posesje oraz projekty zatok postojowych i parkingów zarówno dla samochodów osobowych jaki i ciężarowych.

Główne zakresy działania:

 • dokumentacje techniczne z zakresu budownictwa drogowego,
 • nadzory inwestorskie z zakresu budownictwa drogowego,
 • doradztwo techniczne w prowadzeniu procesu budowlanego,
 • kosztorysowanie i specyfikowanie techniczne robót budowlanych,
 • zarządzanie projektami,
 • przeglądy podstawowe i rozszerzone dróg i obiektów inżynierskich,
 • usługi pomiarowe.

Szczegóły odnoszące się do poszczególnych zakresów

Dokumentacje techniczne z zakresu budownictwa drogowego
  Drogi publiczne

 • projekty przebudowy, budowy, remontu dróg, ulic i skrzyżowań wraz z pełną infrastrukturą techniczną,
 • projekty budowy chodników, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych,
 • projekty budowy parkingów i placów postojowych,
 • projekty zjazdów z dróg publicznych,
 • rozwiązania komunikacyjne dla inwestycji prywatnych i deweloperów,
 • rozwiązania branży drogowej do projektów architektonicznych.
  Infrastruktura drogowa dla jednostek Lasów Państwowych

 • projekty budowy, przebudowy i remontu dróg leśnych, w tym pożarowych,
 • projekty budowy parkingów leśnych w ramach programu „Aktywne Udostępnianie Lasów”.
  Inżynieria Ruchu

 • projekty stałej organizacji ruchu,
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
 • dobór i zastosowanie odpowiednich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • pomiary i prognozy ruchu drogowego.
  Odwodnienie

 • projekty przepustów, rowów krytych,
 • projekty odwodnienia powierzchniowego dróg, placów i parkingów,
 • dobór urządzeń do odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
  Opracowania środowiskowe

 • operaty wodnoprawne,
 • karty informacyjne przedsięwzięcia,
 • raporty oddziaływania na środowisko.
  Projekty zieleni

 • inwentaryzacje zieleni
 • projekty nasadzeń,
 • projekty ogrodów, placów i zieleni miejskiej,
 • projekty koncepcyjne dla inwestorów prywatnych.
Nadzory inwestorskie z zakresu budownictwa drogowego
 • nadzory inwestorskie nad budowami i remontami dróg, ulic i obiektów inżynierskich,
 • pełnienie funkcji inspektora nad inwestycjami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej,
 • prowadzenie czynności formalno–prawnych w trakcie budowy oraz uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie obiektu.
Doradztwo techniczne w prowadzeniu procesu budowlanego
 • pomoc w kompletowaniu dokumentów i wypełnianiu wniosków,
 • dobór optymalnych konstrukcji nawierzchni oraz technologii wykonania prac budowlanych,
 • opinie techniczne.
Kosztorysowanie i specyfikowanie techniczne robót budowlanych
 • szacowanie i wyceny prac,
 • kosztorysowanie robót budowlanych,
 • opracowywanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zarządzanie projektami
 • harmonogramowanie prac,
 • monitorowanie postępu prac zgodnie z projektem,
 • rozliczanie kosztów budowy.
Przeglądy podstawowe i rozszerzone dróg oraz obiektów inżynierskich
 • bieżące przeglądy dróg, dokumentacje, dzienniki objazdów,
 • podstawowe przeglądy dróg – kontrole roczne,
 • rozszerzone przeglądy dróg – kontrole 5-letnie,
 • przeglądy obiektów mostowych – roczne, pięcioletnie – rozszerzone i szczegółowe,
 • ocena stanu technicznego oraz możliwości eksploatacyjnych nawierzchni jezdni.
Usługi pomiarowe
 • niwelacje terenu,
 • bilanse robót ziemnych,
 • obliczenia ilości kruszyw wydobytych w kopalniach i żwirowniach.